Mẫu hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ

  22/10/2016

Nhu cầu vay tiền thế chấp sổ đỏ ngày càng lớn, nhiều khách hàng muốn vay tiền thế chấp nhưng lại lo ngại vì các giấy tờ hồ sơ thủ tục. Đa phần khách hàng không biết nên chuẩn bị những giấy tờ và cần điền những thông tin gì vào mẫu hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ.

Để quý khách hàng biết rõ hơn về các quy trình, thủ tục và hồ sơ vay dễ dàng và thuận lợi tài chính Hana giới thiệu một số mẫu hợp đồng trong quy trình vay tiền thế chấp sổ đỏ.

Mẫu hợp đồng thế chấp sổ đỏ(quyền sử dụng đất) là mẫu hợp đồng được lập ra khi cá nhân, tổ chức muốn thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng ghi đầy đủ nội dung về số đất thế chấp, tài sản gắn liền với đất thế chấp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp.

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thế chấp sổ đỏ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Hôm nay, ngày .... tháng ...... năm ..., Tại .............................................................................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN THẾ CHẤP (BÊN A):

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ..............................................................................................................................................................................

Năm sinh: ...........................................................................................................................................................................

CMND số: ....................................... Ngày cấp ................. Nơi cấp: ....................................................................................

Hộ khẩu: ............................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................................................

Điện thoại: ..........................................................................................................................................................................

Là chủ sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có): ...................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông/bà: .............................................................................................................................................................................

Năm sinh: .........................................................................................................................................................................

CMND số: ....................................... Ngày cấp ........................ Nơi cấp: ...........................................................................

Hộ khẩu: ..........................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................................................................................................................................

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................

Năm sinh: .......................................................................................................................................................................

CMND số: ................................. Ngày cấp ......................... Nơi cấp: ..............................................................................

Hộ khẩu: ........................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................................................................................

Là đồng sở hữu quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có): .............................................................................

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về quyền sử dụng đất đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên A gồm có:

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

BÊN NHẬN THẾ CHẤP (BÊN B):

Địa chỉ: ............................................................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................................... Fax: ....................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................................................

Mã số thuế: .....................................................................................................................................................................

Tài khoản số: ..................................................................................................................................................................

Do ông (bà): ....................................................................................................................................................................

Năm sinh: .......................................................................................................................................................................

Chức vụ: .....................................................................................................làm đại diện.

Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp căn hộ nhà chung cư theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

1. Bên A đồng ý thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B.

.......................................................................................................................................................................................

2. Nghĩa vụ được bảo đảm là: ..........................................................................................................................................

ĐIỀU 2: TÀI SẢN THẾ CHẤP

2.1. Thửa đất thế chấp (nếu có):

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo .............................................cấp ngày ....... tháng ....... năm .........., cụ thể như sau:

a) Thửa đất số: ...............................................................................................................................................................

b) Tờ bản đồ số: .............................................................................................................................................................

c) Địa chỉ thửa đất: .........................................................................................................................................................

d) Loại đất: .....................................................................................................................................................................

e) Diện tích đất thế chấp: ............................... m2 (Bằng chữ: .......................................)..................................................

f) Hình thức sử dụng:

- Sử dụng riêng: ................................................... m2

- Sử dụng chung: .................................................. m2

g) Mục đích sử dụng: .......................................................................................................................................................

h) Thời hạn sử dụng: .......................................................................................................................................................

i) Nguồn gốc sử dụng: .......................................................................................................................................................

k) Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ...............................................................................................................

2.2.Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

a) Loại tài sản: ..................................................................................................................................................................

b) Địa chỉ nơi có tài sản: ...................................................................................................................................................

c) Diện tích: ...............................m2 (Bằng chữ:...............................................m2)

d) Giấy chứng nhận quyền sở hữu số: ...............................cơ quan cấp ..................... ngày ....... tháng ....... năm .........

ĐIỀU 3: GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP

Giá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: .............................. VNĐ
(Bằng chữ: .......................................................) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày ........ tháng ....... năm ....

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

·         Giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên B;

·         Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;

·         Bảo quản, giữ gìn đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp trong trường hợp đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

·         Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có).

·         Làm thủ tục đăng ký việc thế chấp; xoá việc đăng ký thế chấp khi hợp đồng thế chấp chấm dứt;

·         Sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đúng mục đích, không làm hủy hoại, làm giảm giá trị của quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đã thế chấp;

·         Thanh toán tiền vay đúng hạn, đúng phương thức theo thoả thuận trong hợp đồng.

4.2. Quyền của bên A:

·         Nhận lại các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ;

·         Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp.

·         Được sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) trong thời hạn thế chấp;

·         Được nhận tiền vay do thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) theo phương thức đã thoả thuận;

·         Hưởng hoa lợi, lợi tức thu được, trừ trường hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp;

·         Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đã thế chấp nếu được bên B đồng ý;

·         Nhận lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) sau khi đã thực hiện xong nghĩa vụ thế chấp.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

·         Cùng với bên A đăng ký việc thế chấp;

·         Giữ và bảo quản giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;

·         Trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi bên thế chấp đã thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp.

5.2. Quyền của bên B

·         Kiểm tra hoặc yêu cầu bên A cung cấp thông tin về thực trạng quyền sử dụng đất thế chấp;

·         Yêu cầu bên A áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp đất có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;

·         Yêu cầu xử lý quyền sử dụng đất thế chấp theo phương thức đã thoả thuận.

·         Kiểm tra, nhắc nhở bên A bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đất đúng mục đích;

·         Được ưu tiên thanh toán nợ trong trường hợp xử l‎ý quyền sử dụng đất đã thế chấp.

ĐIỀU 6: VIỆC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ NỘP LỆ PHÍ

6.1. Việc đăng ký thế chấp tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên .................. chịu trách nhiệm thực hiện.

6.2. Lệ phí liên quan đến việc thế châp căn hộ theo Hợp đồng này do bên .................. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 7: XỬ LÝ TÀI SẢN THẾ CHẤP

7.1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên B có quyền yêu cầu xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp theo phương thức: ....................................................

7.2. Việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) được thực hiện để thanh toán nghĩa vụ cho bên B sau khi đã trừ chi phí bảo quản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) và các chi phí khác có liên quan đến việc xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) thế chấp.

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa đất thuộc trường hợp được thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

·         Thửa đất không có tranh chấp;

·         Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

·         Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

·         Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có) nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (nếu có);

·         Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

·         Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 9: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày ...... tháng .... năm ....... Đến ngày ...... tháng ..... năm ......

Hợp đồng được lập thành .......... (...........) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Trên đây là mẫu hợp đồng vay tiền thế chấp sổ đỏ và các thông tin điều khoản được quy định (mỗi đơn vị khác nhau có thể thêm hoặc bớt một số điều khoản). Khi vay tiền thế chấp sổ đỏ khách hàng nên đọc thật kỹ các điều khoản được quy định trong hợp đồng tránh trường hợp sai sót trong quá trình vay ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng.

Tài chính Hana là đơn vị tài chính tư nhân hàng đầu tại Hà Nội trong lĩnh vực cho vay tiền nhanh không thế chấp, vay tiền thế chấp sổ đỏ, giấy tờ xe. Chúng tôi luôn lấy lợi ích của khách hàng làm mục tiêu phát triển.

Các dịch vụ được cung cấp bởi tài chính Hana:

>> Dịch vụ cho vay tiền nhanh tại Hà Nội.

>> Dịch vụ vay tiền nóng trong ngày.

>> Dịch vụ vay tín chấp(vay không thế chấp)

>> Dịch vụ vay tiền thế chấp sổ đỏ, nhà, đất, xe ô tô, giấy tờ xe.

Liên hệ ngay tài chính Hana để được tư vấn về hồ sơ thủ tục vay tiền.

hotline vay tiền nhanh tại hà nội

Lãi suất vay tiền nóng tại Tài Chính Hana ưu đãi nhất hiện nay.

GÓI VAY

HẠN MỨC VAY

HÌNH THỨC VAY

THỜI HẠN VAY

LÃI SUẤT

VAY TIỀN NHANH

1 triệu - 50 triệu

Không thế chấp tài sản

Tối thiểu 3 - Tối đa 6 tháng

(0,006% - 0,009%/tháng)

VAY TIÊU DÙNG

1 triệu - 50 triệu

Không thế chấp tài sản

Tối thiểu 3 - Tối đa 6 tháng

(0,006% - 0,009%/tháng)

VAY THẾ CHẤP

Từ 50 triệu trở lên

Có thế chấp tài sản

Tối thiểu 3 - Tối đa 6 tháng

(0,006% - 0,009%/tháng)

 

Bình luận

Tin tức mới

Xem tất cả

Fanpage

Lời cảm ơn


Nhờ có Tài Chính HANA mọi khó khăn của Dung giờ tạm thời đã qua, hôm nay mới ngồi viết lời cảm ơn đến Công ty được. D cũng không biết phải cảm ơn như thế nào nữa, chỉ biết cảm ơn tất cả mọi người trong Công ty đã tận tình giúp D. Lúc nghĩ đến chuyện vay công ty tư nhân D ngại lắm, sợ phiền hà nhiều cái xã hội.

Xem thêm